Liham Pansangay Blg. 026 s. 2020

Sa: Mga Katuwang na Tagapamanihala ng mga Paaralan, Mga Hepe ng CID at SGOD, Mga Tagamasid Pansangay, Mga Tagamasid Pampurok ng Silangan at Kanlurang Hagonoy, Mga Punong Guro ng mga Pampublikong Paaralang Elementarya at Sekundarya ng Bayan ng Hagonoy