Div Letter no 018 s 2020

Sa: Mga katuwang na Tagapamanihala ng mga Paaralan, Hepe ng CID at SGOD, Mga Tagamasid Pansangay, Mga Tagamasid Pampurok, Mga Punong Guro ng mga Pampublikong Paaralang Elementarya at Sekundarya ng EDDIS I at II.