Div Letter 181 s 2018

Sa mga: Tagamasid Pampurok, Piling Puno ng mga Paaralang Elementarya at Sekondarya, At sa iba pang Kinauukulan